VI UTVECKLAR SYSTEM FÖR SPECIALISTSJUKVÅRD

Artikel om SNOMED-CT i Läkartidningen

Snomed CT kan ge vårdens journalsystem gemensam röst.

Vården­ använder­ i­ dag­ ett­ stort­ antal­ journalsystem.­ Syste- men­ har­ sina­ vitt­ skilda­ lösningar­ för­ att­ kommunicera­ med­ användaren.­För­att­systemen­ska­kunna­utbyta­information­ med­varandra­fordras­att­man­kan­översätta­delar­av­en­jour- nalantecknings­ innehåll­ till­ en­ gemensam­ terminologi.­ Snomed­CT­(Systematized­nomenclature­of­medicine­–­clini- cal­terms)­skulle­kunna­vara­denna­terminologi.­

Bilaga
Download this file (LKT1011s760_763.pdf)Läs hela artikeln282 kB

Kontakta Journalia

Journalia AB
Tel 0554 - 222 31
Gunnerud 77
686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK

Vår support är redo att hjälpa till när det behövs

Öppet kl 08.00-17.00, måndag-fredag

Ring oss på 0554-222 31

E-post